Pracovné stretnutie „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“


Dňa 19.09.2016 bolo zrealizované pracovné stretnutie „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“, konané v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v ňkošickom samosprávnom kraji. Pracovné stretnutie bolo zamerané na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce v rámci problematiky násilia páchaného na ženách. Zúčastnili sa: pracovníci/čky ÚPSVR, odbor sociálno-právnej ochrany detí; pracovníci/čky MsÚ Michalovce a Strážske; MsP Michalovce; vyšetrovateľka OR PZ Michalovce.