Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“


Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!

Projekt: „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ // English version

Kód projektu: DGV02013

Program: Domáce a rodovo podmienené násilie

Kraj realizácie projektu: Košický

Dĺžka realizácie aktivít projektu: máj 2022 – apríl 2024

Výška projektového grantu: 486 622,00 €

Prijímateľ: Fenestra

Partneri projektu: OZ HANAPOMOC RODINE

Projektová zmluva č. 412/2022

Projekt je zameraný na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie v partnerských vzťahoch, a ich deti. Násilie, ktoré ženy a ich deti zažívajú, má negatívny dopad na všetky oblasti ich životov. Zasahuje ich fyzické a psychické zdravie, ich pocit bezpečia, ich prácu a výsledky v škole, ich ekonomickú situáciu a v dôsledku sociálnej izolácie aj ich vzťahy s inými ľuďmi. Preto potrebujú ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti podporné služby a inštitúcie, ktoré ich budú účinne chrániť, postarajú sa, aby boli v bezpečí, pomôžu im prekonať dopady prežitého násilia a poskytnú im pomoc a podporu, aby mohli žiť život bez násilia. Potrebujú dobrý a koordinovaný systém ochrany, pomoci a podpory, ktorý bude reagovať na ich potreby a bude vychádzať z poznatkov o špecifickej povahe násilia na ženách v partnerských vzťahoch a z hĺbkovej znalosti rizikových faktorov, ktoré vplývajú na bezpečie žien a ich detí.

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím. 

Tieto ciele naplníme prostredníctvom Aktivít projektu:

  1. Dostupná pomoc a podpora pre ženy a ich deti v existujúcich poradenských centrách

Fenestra a partneri OZ Hana a Pomoc rodine prevádzkujú poradenské centrá v okresoch Košice, Spišská Nová Ves a Michalovce. Podporné služby, ktoré poskytujeme napĺňajú Minimálne štandardy Rady Európy. Ženám poskytujeme bezpečný priestor na zdieľanie skúsenosti s partnerským násilím, ako aj špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu vrátane odhadu nebezpečenstva a manažmentu rizík. Okrem toho poskytujeme právne poradenstvo, právnu pomoc a advokátske zastupovanie. Naše podporné služby sú ženám k dispozícii tak dlho, ako ich potrebujú a sú bezplatné. Plánujeme posilniť kapacity existujúcich poradenských centier zamestnaním nových poradenských pracovníčok

V súčasnosti sú všetky tri poradenské centrá podporné k deťom žien, ktoré prídu s mamami, a poskytujú im bezpečný priestor na hru v prítomnosti inej poradenskej pracovníčky, ktorá zabezpečuje ich potreby v čase, keď má ich mama poradenské stretnutie. Psychologickú podporu pre deti žien chceme rozšíriť v súvislosti s výsluchmi detí počas vyšetrovania polície alebo na súdoch Rovnako deťom plánujeme poskytovať možnosť individuálnych a skupinových stretnutí na prekonávanie sociálnej izolácie a zmierňovanie negatívnych dopadov násilia na ich psychické zdravie a pohodu. 

Okrem toho je našim cieľom pokračovať v zlepšovaní kvality našich podporných služieb prostredníctvom pravidelnej supervízie pre poradenské pracovníčky a pravidelné konziliárne porady a stretnutia poradenských pracovníčok, právničiek a psychologičiek z poradenských centier v Košickom kraji. Okrem zvyšovania odbornosti a kvality ich práce to zároveň bude priestor na zdieľanie informácií a výmenu skúseností. 

  1. Zvýšenie dostupnosti pomoci a podpory pre ženy v Košickom samosprávnom kraji – založenie nových poradenských centier 

Založíme 3 nové poradenské centrá v Rožňave, Gelnici a Sobranciach, ktoré budúpobočkami našich organizácií. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť dostupnosť podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji v okresoch, v ktorých v súčasnosti nie sú žiadne iné špecifické podporné služby. 

Nové poradenské centrá budú deťom žien poskytovať základnú podporu vo forme vytvorenia priateľského prostredia pre deti, ktoré bude šité na ich potreby v čase, keď do poradenských centier prídu so svojimi mamami a budú na nich čakať počas ich poradenských stretnutí. Prostredie priateľské k deťom zároveň umožní ženám s veľmi malými deťmi prísť spolu s nimi a mať poradenské stretnutie v priestore, ktorý na to bude uspôsobený. Tento typ podpory je dôležitý, keďže poradenské centrá kontaktuje veľa žien s malými deťmi, o ktoré by sa v čase ich poradenských stretnutí nemá kto postarať. V budúcnosti nové poradenské centrá postupne rozšíria služby pre deti. 

  1. Sieťovanie, multi-inštitucionálna spolupráca, vyhľadávacia činnosť a vzdelávanie

Vytvorenie siete právnikov a právničiek poskytujúcich právnu pomoc a právne zastupovanie ženám zažívajúcim partnerské násilie a ich deťom v trestných a civilných konaniach. Na začiatku sa budú stretávať právničky spolupracujúce s poradenskými centrami, aby pomenovali užitočnú a dobrú prax a poznatky a pripravili materiály do online informačného HUBu pre právničky a právnikov. Následne zorganizujeme 3 webináre pre právničky a právnikov – úvodný webinár, vzdelávací webinár o násilí na ženách v partnerských vzťahoch v kontexte konaní pred súdom a na polícii a webinár k predstaveniu online HUBu. Cieľom sieťovania je zlepšiť prístup žien k spravodlivosti a právnej pomoci. 

Multi-inštitucionálna spolupráca bude zahŕňať členky a členov pracovných skupín, ktoré vo svojich mestách – Košice, Spišská Nová Ves, Michalovce koordinujú Fenestra, OZ Hana, Pomoc rodine a tvoria ich zástupkyne a zástupcovia relevantných inštitúcií – polícia, sociálno-právna ochrana detí, miestna samospráva a iné. Pracovné skupiny sa budú pravidelne stretávať a svojimi poznatkami a skúsenosťami prispejú k tvorbe materiálov pre online informačné HUBy pre ďalších odborníkov a odborníčky. 

Vyhľadávacia činnosť bude zameraná na dve skupiny – miestne samosprávy a inštitúcie v okresoch Rožňava, Gelnica, Sobrance, kde vzniknú nové poradenské centrá a komunitné centrá a terénni sociálni pracovníci a pracovníčky v rómskych komunitách v Košickom kraji. Našim cieľom je poskytnúť informácie o podporných službách pre ženy a o tom, čo robia s cieľom zlepšiť prístup žien, vrátane rómskych žien a žien žijúcich v odľahlých vidieckych oblastiach k pomoci a podpore. 

Oslovíme 14 miestnych samospráv a inštitúcií s cieľom informovať ich o novovzniknutých poradenských centrách, aby vedeli ženám poskytnúť relevantné informácie o dostupnej pomoci a podpore. Takéto informácie môžu ženy posilniť a podporiť v tom, aby vyhľadali pomoc. 

Keďže existujúce a nové poradenské centrá fungujú a budú pôsobiť v okresoch s obcami, kde žijú marginalizované rómske komunity, oslovíme 18 komunitných centier a terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok v obciach, pre ktoré pracujú. Terénni sociálni pracovníci a pracovníčky poznajú komunity, majú prístup k ženám a sú oboznámení s ich špecifickou situáciou a potrebami. Budeme ich informovať o podporných službách, ktoré naše poradenské centrá poskytujú, prediskutujeme možné spôsoby spolupráce. Pripravíme a zrealizujeme 6 workshopov, ktorých cieľom bude podporiť terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky v tom, ako pracovať s rómskymi ženami zažívajúcimi partnerské násilie spôsobom, ktorý bude zvyšovať ich bezpečie, reagovať na ich potreby a bude pre nich posilnením. 

V rámci projektu zrealizujeme 2 vzdelávacie kampane. Vzdelávacia kampaň 1 bude zameraná na políciu ako na jednu z kľúčových inštitúcií zodpovedných za ochranu žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí a zároveň za vyvodzovanie zodpovednosti voči páchateľom. Vzdelávacie kampane budeme realizovať na miestnej úrovni v okresoch Košice, Košice okolie,  Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Michalovce a Sobrance. Stretneme sa s regionálnym a okresnými riaditeľmi PZ, aby sme s nimi nadviazali kontakt a zapojili ich do procesu vzdelávania polície. Potom zrealizujeme sériu 3 workshopov pre policajtov a policajtky vo vyššie popísaných okresoch. Každá zo série workshopov bude mať samostatnú hlavnú tému z oblasti intervencie polície v prípadoch násilia. Workshopy budú zamerané najmä na zručnosti ako sú identifikácia násilia v partnerských vzťahoch, porozumenie rizikovým faktorom,  zabezpečenie toho, že intervencia bude viesť k zvýšeniu bezpečia žien a ich detí alebo vyvodzovanie zodpovednosti voči páchateľom násilia. Ide o základné zručnosti pre účinnú policajnú intervenciu. Našim zámerom je vytvoriť otvorenú vzdelávaciu platformu do budúcnosti – séria workshopov bude k dispozícii kontinuálne a záujemci a záujemkyne o vzdelávanie sa budú môcť na vzdelávanie prihlásiť a zúčastniť sa ho. Týmto spôsobom chceme reagovať na vysokú fluktuáciu ľudí v radoch polície. 

Okrem toho vytvoríme aj online HUB – informačné a poznatkové centrum  pre políciu, ktoré bude obsahovať rôzne vzdelávacie materiály, infografiky a videá k relevantným aspektom intervencie polície v prípadoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch. Tento online HUB predstavíme policajtom a policajtkám formou webináru. Online HUB bude slúžiť ako nástroj na sprístupnenie relevantných poznatkov a informácií o násilí na ženách v partnerských vzťahoch všetkým policajtom/kám, ktorý o nich budú mať záujem. Online forma nám umožní jednoducho a flexibilne aktualizovať obsah v budúcnosti. K tvorbe obsahu online HUBu prizveme aj členky a členov pracovných skupín v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi, aby k obsahu online vzdelávacieho centra prispeli svojimi poznatkami, skúsenosťami a spätnou väzbou.

Vzdelávacia kampaň 2 bude zameraná na odborníčky a odborníkov v oblasti ochrany detí žien zažívajúcich násilie, špecificky v kontexte občianskych súdnych konaní o zverení a úprave práv a povinností k maloletým deťom. Patria sem orgány sociálno-právnej ochrany detí a koordinátori a koordinátorky jednotného multi-disciplinárneho postupu pre tieto konania  pôsobiacich pri okresných a krajských súdoch. Zohrávajú kľúčovú rolu v zabezpečení dlhodobého bezpečia žien a ich detí, keďže skúsenosti aj z výskum ukazujú, že muži, ktorí sa správajú násilne k svojim partnerkám alebo manželkám, pokračujú v násilnom správaní aj po odchode ženy alebo po ukončení vzťahu. Jedným zo spôsobov, akým sa pokúšajú naďalej uplatňovať nad životom žien a detí moc a kontrolu je práve cez konania ohľadom detí a kontakt s deťmi. Preto je nevyhnutné, aby tieto profesie dokázali identifikovať vzorce násilného správania a rizikové faktory prítomné v správaní násilných mužov.

Pripravíme a zrealizujeme 3 workshopy pre profesie/inštitúcie na ochranu detí v okresochKošice, Košice okolie a Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Michalovce a Sobrance. 

Vytvoríme online HUB – vzdelávacie centrum s rôznymi vzdelávacími materiálmi, infografikami a videami, ktoré sa budú venovať špecifickým aspektom násilia na ženách v partnerských vzťahoch, ktoré tieto profesie riešia. Tento online HUB predstavíme odborníkom a odborníčkam zabezpečujúcim ochranu detí formou webináru. Online HUB bude slúžiť ako nástroj na sprístupnenie relevantných poznatkov a informácií o násilí na ženách v partnerských vzťahoch a jeho dopadov na deti všetkým odborníkom a odborníčkam zabezpečujúcim ochranu detí, ktorý o nich budú mať záujem. Online forma nám umožní jednoducho a flexibilne aktualizovať obsah v budúcnosti. K tvorbe obsahu online HUBu prizveme aj členky a členov pracovných skupín v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi, aby k obsahu online vzdelávacieho centra prispeli svojimi poznatkami, skúsenosťami a spätnou väzbou.

  1. Kampaň na zvyšovanie povedomia

Pripravíme a zrealizujeme kampaň, ktoráposkytne ženám informácie o špecifických podporných službách – nové a existujúce poradenské centrá v šiestich okresoch Košického kraja – Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Michalovce a Sobrance. Plánujeme zviditeľniť najmä nové poradenské centrá v Rožňave, Gelnici a Sobranciach, ktoré v rámci projektu vzniknú. Považujeme to za veľmi dôležité pretože budú poskytovať pomoc a podporu ženám a ich deťom v okresoch, v ktorých v súčasnosti nie sú žiadne špecifické podporné služby.Súčasťou kampane budú tiež informácie o tom, akú pomoc a podporu vedia poradenské centrá ženám a ichdeťom poskytnúť, kde sú a ako ich kontaktovať, aké sú kľúčové princípy a hodnoty ich práce, aby ženy mali odpovede na otázky, ktoré o poradenských centrách môžu mať.

Za týmto účelom využijeme viaceré komunikačné kanály – video spot propagovaný na webových stránkach a sociálnych médiách, informačné letáky a nálepky, ktoré umiestnime na verejné priestranstvá a do inštitúcií/organizácií, ktoré často navštevujú ženy, prostredníctvom reklamy na diaľkových autobusoch premávajúcich v spomínaných okresoch a prostredníctvom článkov a inzercie v miestnych printových a elektronických novinách a cez rozhovory o špecifických službách. Vytvoríme tiež podporné príspevky na sociálne médiá, aby sme poskytli viac informácií o podporných službách dostupných v poradenských centrách a odpovedali na otázky, ktoré ženy o podporných službách môžu mať. Pri formulovaní obsahu týchto príspevkov budeme čerpať z našich skúseností z práce so ženami zažívajúcimi násiliu.

  1. Publicita a podporné aktivity

Cieľom aktivít v rámci publicity projektu je zabezpečiť informovanie a zvyšovanie povedomia o projekte, jeho aktivitách, podpore z finančného mechanizmu, existencii programu a jeho cieľov. Na jeho dosiahnutie zorganizujeme 3 konferencie pre odbornú verejnosť – zástupcov a zástupkyne z relevantných štátnych a verejných inštitúcií a miestnych samospráv. Pripravíme a vydáme jednu tlačovú správu v čase konania otváracej konferencie a jednu v čase realizácie záverečnej konferencie. Zriadime samostatnú webovú podstránku o projekte na webovej stránke Prijímateľa. Partneri projektu budú o výstupoch a výsledkoch projektu tiež informovať na svojich webových stránkach. Projekt plánujeme propagovať aj prostredníctvom článkov v printových a elektronických médiách a v miestnych TV a rádiách. Na propagáciu celkových výsledkov a výstupov projektu pripravíme infografiku s dosiahnutými výsledkami a výstupmi a s informáciami o jeho podpore z programu. Infografiku budeme propagovať online na webovej stránke k projektu, rozdáme ju v tlačenej podobe všetkým účastníkom a účastníčkam záverečnej konferencie k projektu a výstupy a výsledky projektu budeme na konferencii aj prezentovať. Zabezpečíme výrobu propagačných materiálov a budeme ich distribuovať počas realizácie aktivít projektu na zviditeľnenie podpory z finančného mechanizmu. Na miestach realizácie projektu umiestnime propagačné plagáty. 

——–

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej
Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických
a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo
Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy
eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. 

Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

Za obsah podstránky projektu na tejto webovej stránke sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na webovej podstránke k projektu.