Pracovné stretnutie


POMOC RODINE ako Intervenčné centrum prehlbuje spoluprácu v rámci špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia aj v meste Trebišov. Z tohto dôvodu bolo dňa 15.6.2022 zrealizované pracovné stretnutie na Okresnom riaditeľstve PZ v Trebišove, ktorého sa zúčastnili policajti/policajtky jednotlivých obvodných oddelení a to Streda nad Bodrogom, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Trebišov, Michaľany. Privítali sme zástupcu Odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVR v Trebišove a riaditeľku BŽD KOTVA n.o. Cieľom spolupráce je výmena informácií medzi intervenčnými centrami, subjektami poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi sociálnych
služieb a orgánmi verejnej správy.