Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Čo môžeme urobiť?

1. Vyhľadajte si informácie o násilí páchanom na ženách, o jeho príčinách a dôsledkoch;

2. Šírte informácie o problematike násilia páchaného na ženách vo svojom okruhu blízkych ľudí, priateľov a priateliek, v škole alebo v zamestnaní.

3. Hovorte o násilí páchanom na ženách. Mlčaním násilie podporujete.

4. Ozvite sa proti názorom, ktoré hovoria, že správať sa znevažujúco alebo násilne k žene je v poriadku.

5. Nepodporujte tradičné predstavy o roly žien a mužov v rodine a v spoločnosti. Ženy a muži sú predovšetkým ľudia s rovnakými právami.

6. Netolerujte prejavy násilného správania vo svojom okolí.

7. Šírte myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách svojim vlastným správaním a postojmi.

8. Veďte svoje dti k rešpektovaniu práv iných. Povedzte im, že násilie páchané na ženách nie je v poriadku.

9. Nájdite si informácie o mimovládnych organizácia (MVO) vo vašom okolí, ktorá posytuje pomoc a podprou ženám zažívajúcim násilie.

10.Podporte aktivity MVO namierené proti násili páchanému na ženách.

11. Staňte sa dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi v MVO, ktoré pracujú v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách.

12. Aktívne sa zhúčastňujte kampaní a iných aktivít proti násiliu páchanému na ženách.

13. Šírte informácie o aktivitách a práci miestnych MVO vo svojom okolí.

14. Zaujímajte sa o to, k akým krokom sa slovenská vláda zaviazala v súvislosti s násilím páchaným na ženách a ako si svoje záväzky plní.

15. Spýtajte sa zástupcov a zástupkýň vo svojich miestnych zastupiteľstvách čo robia preto, aby prispeli k zastaveniu násilia páchaného na ženách.

16. Vyzvite politikov a političky na miestnej aj národnej úrovni, aby zabezpečili dostatočný počet a kvalitu špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie (telefonické linky pomoci, špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy).