Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Kampaň 16 dní

Na celom svete, vrátene nášho kontinentu, a špeciálne v strednej Európe majú intolerancia a násilie vzrastajúcu tendenciu a nadobúdajú hrozivé rozmery. Ženy a deti sú najčastejším objektom morálneho, sociálneho, ekonomického, ale aj fyzického násilia.    

Kampaň 16 dní aktivizmu je iniciatívou na zastavenie násilia páchaného na ženách. Táto kampaň je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.    

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá začala v roku 1991. Od tej doby sa do kampane zapojilo viac ako 5 167 skupín zo 187 krajín sveta. Je úspešná aj vďaka podpore ľudí a organizácií na celom svete, ktoré každý rok zvyšujú informovanosť na celom svete o problematike násilia páchaného na ženách vo svojich komunitách.    

Organizovaním rôznych aktivít upozorňujeme na problematiku násilia páchaného na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám/partnerkám, že nesú zodpovednosť za svoje násilne správanie.    

Rozpätie kampane 16 dní začína od 25. novembra (Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách) a končí 10. decembra (Medzinárodný deň ľudských práv). Tieto dátumy sa spájajú s cieľom upozorniť na prepojenosť násilia páchaného na ženách a ľudských práv, pretože takéto násilie je porušovaním ľudských práv. Ženy a dievčatá sú vystavené mnohým formám porušovania ľudských práv, len na základe toho, že sú ženy.   

Násilie páchané na ženách je závažný spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých. Kampaň16 dní aktivizmu je pre nás príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť a zároveň je príležitosťou pre nás všetkých, aby sme nemlčali. Ženy potrebujú cítiť, že násilie nie je len ich problém, ale že je to problém nás všetkých. Potrebujú cítiť, že celú spoločnosť tento problém zaujíma.   

Spolu môžeme vytvoriť spoločnosť, ktorej verejným záujmom bude netolerovať násilie páchané na ženách.     

KONAJME!