Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

MDŽ

MDŽ

Medzinárodný deň žien sa zrodil v prvom rade ako deň pripomínajúci komplikovanú a siahodlhú históriu usilovania o dosiahnutie rovnoprávnosti, volebného práva, práva na vzdelanie, rovnosti v odmeňovaní a ľudských práv žien. S rozvojom kapitalistickej spoločnosti dochádzalo k postupnému zapojeniu žien do spoločenskej sféry práce, no ich spoločenské postavenie bolo aj naďalej v hlbokom rozpore s postavením mužov. Zapájanie žien do spoločenskej výroby nesprevádzali pozitívne zmeny v ich skutočnom živote, ale práve opačne. Tento proces sprevádzali niektoré negatívne tendencie. Nekvalifikované ženy sa stávali lacnou pracovnou silou, objektom hospodárskeho útlaku, diskriminácie a vykorisťovania. Dostávali podstatne nižšiu mzdu za rovnakú prácu ako muži, nemali sociálne práva a aj naďalej boli ponižované.

História MDŽ siaha až do polovice 19. storočia, keď sa v uliciach New Yorku konali protesty zamestnankýň miestnych textilných tovární, ktoré bojovali za lepšie pracovné podmienky. O polstoročie neskôr, v roku 1908, sa protesty zopakovali a nadobudli na sile a požiadavkách.

Prvýkrát sa MDŽ oslavovalo 28. februára 1909 v USA na popud Americkej socialistickej strany a jeho ustanoveniu predchádzalo niekoľko protestných sprievodov, demonštrácií a štrajkov v New Yorku a Chicagu, na ktorých ženy požadovali kratší pracovný čas, vyššie mzdy a volebné právo.

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien ako sviatok, vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii (žien – socialistiek) v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani, ako deň boja žien za sociálne a politické práva. Dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Napokon, tradíciu osláv MDŽ upevnila aj tragická udalosť dňa 25. marca 1911 keď v textilnej továrni Triangle Shitwaist Factory v New Yorku vzbĺkol pustošivý požiar, ktorý pripravil o život 123 žien. Dôvodom tragédie boli taktiež otrasné pracovné podmienky.

RakúskuŠvajčiarskuNemecku sa prvý MDŽ realizoval už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. V Petrohrade po ženských nepokojoch a demonštráciách bol v roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.

Najvýznamnejšou patrónkou osláv sa stala Organizácia spojených národov, ktorá MDŽ pripomína od sedemdesiatych rokov. Každoročne sa realizujú pamätné akcie, bilancuje sa, pripomínajú sa najpálčivejšie problémy, týkajúce sa ženských práv vo svete.

MDŽ na Slovensku

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa uskutočnil v roku 1921. O rok neskôr nadobudol už celospoločenský charakter. Počas druhej svetovej vojny bol sviatok MDŽ zrušený. Posledný sa konal v roku 1938 a znovu obnovený bol po roku 1945.

Čítajte viac:

http://zena.sme.sk/c/7122243/mdz-sviatok-so-znicenou-povestou.html#ixzz3RoJUUxQz

http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/clanky-a-studie/naco-je-nam-mdz

TOKÁROVÁ, A. 2007. Vzdelanie žien na Slovenku. Spoločenské bariéry a stimuly v historickom priereze. Prešov : Pavol Šidelský- AKCENT PRINT

OAKLEYOVÁ, A. 2000. Pohlaví, gender a společnost. Praha : Portál