Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

NÁSILIE

Fakty o násilí

Čo je rodovo podmienené násilie?
Kažý prejav rodovo podmieneného násilia, ktoré má, alebo by mohol mať za následok telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania a úmyselného obmedzovania slobody, a to vo verejnom alebo súkromnom živote.


Násilím je každé správanie muža, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi.

Príčiny rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.

Deklarácia OSN hovorí: „Násilie páchané na ženách je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov medzi mužmi a ženami, ktoré vedú k dominancii mužov nad ženami, diskriminácii žien a k bráneniu ich plného rozvoja. Táto definícia jasne analyzuje nerovnováhu moci medzi mužmi a ženami ako hlavnú príčinu násilia páchaného na ženách.

Dynamika násilia páchaného na ženách

Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo. Napriek tomu, že formy násilia sa od prípadu k prípadu líšia, násilné správanie má svoju typickú dynamiku, ktorá je vo všetkých prípadoch rovnaká. Ide o cyklické striedanie 4 fáz:

  • Narastanie napätia (dochádza k stupňovaniu násilia, násilný muž kritizuje ženu, upozorňuje, dáva najavo čo sa mu nepáči ) Žena a deti zvyčajne cítia, že opäť dôjde k násiliu. Nevedia však kedy a ako, čo spôsobuje na strane ženy a detí neustálu neistotu a strach.
  • Akútny útok (eskalácia násilia) Dochádza k násiliu v jeho rôznych formách
  • Ticho / popieranie – fáza kedy muž popiera, to čo urobiť. Prenáša zodpovednosť za svoje konanie na ženu a deti. Žena je vtedy ticho, rozmýšľa nad tým čo sa stalo a prečo. Po tejto fáze ženy zvyčajne vyhľadajú pomoc z vonku.
  • Medové týždne – Táto fáza vyzerá zdanlivo najpokojnejšie. Násilný muž sa správa pozorne, kedy žena môže veriť tomu, že sa ešte jeho správanie môže zmeniť.

Postupom času sa miera a závažnosť násilného správania stupňuje, trvanie a striedanie jednotlivých fáz sa skracuje. Skracovanie jednotlivých fáz v praxi znamená , že časový odstup medzi jednotlivými akútnymi útokmi sa skracuje.

Pri násilí, ku ktorému dochádza veľmi často (napr. každý deň) a pri obzvlášť nebezpečných formách násilia je nevyhnutná veľmi rýchla a účinná intervencia, ktorá predíte ďalšiemu závažnému násiliu alebo vražde žien a/alebo detí.