Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Čo je násilie?

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete. Má rôzne formy – násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou najzávažnejších a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách je násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí manželia a partneri. Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie považuje „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania  sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote “ a  „je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac.“ 

Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch môže mať rôzne formy (fyzické, psychické, sexualizované, ekonomické a prenasledovanie), v násilnom vzťahu však málokedy ide iba o jednu z týchto foriem – zvyčajne ide o kombináciu niekoľkých foriem násilia.

Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo.
Miera a intenzita násilného správania má tendenciu časom sa stupňovať.
Cieľom násilného správania muža je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad partnerkou/manželkou.

Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie.
Je zodpovenosťou štátu zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom účinnú pomoc a ochranu.
Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.