Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Formy násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch môže mať rôzne formy. V násilnom vzťahu je však málokedy prítomná iba jedna z týchto foriem, zvyčajne je to kombinácia niekoľkých foriem násilia.

Fyzické násilie
 zahŕňa dlhodobé odopieranie základných potrieb (napr. jedlo, spánok, voda), facky, strkanie, kopanie, bitie, trhanie vlasov, popáleniny, vystrkovanie z okna, balkóna, ubližovanie predmetmi, zbraňou a pod. V dôsledku fyzického násilia dochádza k zraneniam rôzneho stupňa a závažnosti, ako sú modriny, pomliaždeniny, tržné rany, vybité zuby, zlomeniny alebo rezné rany, ktoré môžu ohroziť život a viesť k trvalému poškodeniu. Zranenia spôsobené násilím je možné často nájsť na hlave, krku, prsiach a na podbruší.  Fyzické násilie môže viesť k pokusu o vraždu a k vražde žien a detí. Fyzické násilie má aj skryté formy ako napr. hrozba fyzickým násilím (zdvihnutie/zahnanie sa rukou), hádzanie predmetmi tesne vedľa ženy, alebo detí a ďalšie spôsoby fyzického ohrozovania, ktoré nezanechávajú zranenia.

Psychické násilie zahŕňa verbálne útoky, kričanie na ženu, neustále kritizovanie, urážky, ponižovanie (často pred deťmi, alebo inými), poučovanie, zneisťovanie („si na nič“, „si škaredá“, patríš na psychiatriu“), obviňovanie („ty za to môžeš“), urážanie, očierňovanie, nátlak, vyhrážky, zastrašovanie („vždy si ťa nájdem“), zákazy pracovať alebo študovať, sociálnu izoláciu, kontrolu, obťažovanie, prenasledovanie, ničenie hodnotných osobných vecí, vyhrážanie sa samovraždou, alebo vraždou, vyhrážanie sa odňatím detí / únosom detí, vyhrážanie sa vyhodením z domu, vyhrážanie sa zničením jej kariéry.

Urážky, ponižovanie a očierňovanie majú za cieľ zničiť sebadôveru ženy a jej duševné zdravie. Žena časom stráca vieru v samú seba, vnímanie vlastnej hodnoty a identity, neverí, že má nejaké práva a môže rozhodovať sama za seba. Tento druh násilia zahŕňa aj situácie, kedy je žena vystavená zosmiešňovaniu a urážlivým poznámkam o jej výzore alebo povahe. Typické ponižujúce výroky sú tie, ktoré označujú ženu za šialenú alebo duševne chorú. Násilní muži ľuďom tvrdia, že si žena namýšľa rôzne veci alebo jej hrozí, že spácha samovraždu. Cieľom takéhoto správania mužov, ktorí sa správajú násilne je odradiť iných od zasahovania a vykresliť ženu ako problém.

Vyhrážky a zastrašovanie 
sú častými formami psychického násilia. Typicky môže byť vyhrážanei a zastrašovanie obsiahnuté vo výrokoch ako: „Ak ma opustí, zabijem ťa“, „Ak zavoláš políciu, zabijem tvoju rodinu“, „Ak to niekomu povieš, draho za to zaplatíš“, „Odídem aj s deťmi“, „Úrady ti vezmú deti“, „Nikto ti aj tak neuverí“, atď. Aby násilní muži dosiahli to, čo chcú, taktiež sa vyhrážajú, že zrania deti či príbuzných, alebo ublížia domácim zvieratám. Vyhrážky a zastrašovanie spôsobia, že fyzické násilie už nie je potrebné, pretože strach z neho je dostatočne účinný. Výsledkom je, že ženy a deti žijú v nepretržitom strachu.

Závažnou formou psychického násilia je sociálna izolácia.  Násilný muž svojej partnerke zamedzuje a zakazuje kontakt s rodinou a známymi. Často manželku/partnerku ohovára a znevažuje v práci a na rôznych inštitúciách, kde žena hľadá pomoc. K zamedzovaniu kontaktov dochádza aj prostredníctvom kontroly telefonátov, pohybu, zákazu prístupu na internet, zákazu chodiť do práce a pod. Pod vplyvom cielenej sociálnej izolácie dôjde k prerušeniu vzťahov s okolím, rodinou, známymi alebo k ich oslabeniu a tým k zúženiu možností, kde môže žena hľadať pomoc a podporu.

Kontrola, prenasledovanie a psychický teror
 sú napr. časté telefonáty, nočné telefonáty, sms, maily, zastrašujúce listy. neustále prenasledovanie a obťažovanie na pracovisku a doma (sledovanie kam a s kým chodí; neustále čakanie pred prácou, alebo domom). Cieľom takéhoto násilia je kontrolovať ženu a zastrašovať ju. Prenasledovanie („stalking“)  je osobitná forma násilia, ktorá sa vyskytuje počas vzťahu, ale často aj dlho po jeho ukončení.

Za ekonomické násilie sa považuje také správanie, ktoré má za následok nerovný prístup k finančným zdrojom a majetku rodiny a ich kontrolu. Muž neprispieva na starostlivosť o deti a domácnosť, sám rozhoduje o použití spoločných financií, bráni žene v prístupe k spoločnému majektu, zadlžuje rodinu úvermi a pod. V dôsledku ekonomického násilia má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie nákladov na domácnosť a na deti, často je nútená brať rôzne pôžičky na základné potreby, čím sa zvyšuje existenčné ohrozenie ženy a detí. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný manžel/partner/otec. Ekonomickým násilím je aj nútenie ženy prijať finančné záväzky (pod hrozbou, bez jej vedomia), vyžadovanie podrobného vyúčtovania aj triviálnych výdavkov, vytváranie dlhov, zatajovanie skutočného príjmu.

Cieľom sexualizovaného násilia nie je sexuálne uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly nad  telom ženy. Ide o také formy násilia ako vynucovanie pohlavného styku alebo iných sexuálnych praktík, znásilnenie, nútenie k sexu s inými mužmi, alebo pred inými osobami, zákaz alebo príkaz používania antikoncepcie, nútenie k prostitúcii, nútenie k sledovaniu pornografie a pod. Táto forma násilia zahŕňa akýkoľvek sexuálny skutok alebo správanie, ktorého je žena nútená sa zúčastniť proti svojej vôli.