Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Intervenčné centrum

2024

Projekt: poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia subjektom s označením „intervenčné centrum“ podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a ozmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo zmluvy DIC08/2024/13

Obdobie realizácie: 1.1.2024-31.12.2024

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia, špecializovaného sociálneho poradenstva.

Cieľová skupina :

  • – obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby;,
  • – obeť trestného činu domáceho násilia

Územie pôsobenia: okres Michalovce, Sobrance, Trebišov

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá POMOC RODINE“.


2023

Projekt: poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia subjektom s označením „intervenčné centrum“ podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a ozmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo zmluvy DIC6/2023/13 v celkovej výške 79.742 €

Obdobie realizácie: 1.1.2023-31.12.2023

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia, špecializovaného sociálneho poradenstva.

Cieľová skupina :

  • – obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby;,
  • – obeť trestného činu domáceho násilia

Územie pôsobenia: okres Michalovce, Sobrance, Trebišov

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá POMOC RODINE“.


2022

Projekt: poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia subjektom s označením „intervenčné centrum“ podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a ozmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo zmluvy DIC10/2022/13 v celkovej výške 63.382 €

Obdobie realizácie: 1.1.2022-31.12.2022

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia, špecializovaného sociálneho poradenstva.

Cieľová skupina :

  • – obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby;,
  • – obeť trestného činu domáceho násilia

Územie pôsobenia: okres Michalovce, Sobrance, Trebišov

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá POMOC RODINE“.


Aktivity projektu

POMOC RODINE ako Intervenčné centrum prehlbuje spoluprácu v rámci špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia aj v meste Trebišov. Z tohto dôvodu bolo dňa 15.6.2022 zrealizované pracovné stretnutie na Okresnom riaditeľstve PZ v Trebišove, ktorého sa zúčastnili policajti/policajtky jednotlivých obvodných oddelení a to Streda nad Bodrogom, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Trebišov, Michaľany. Privítali sme zástupcu Odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVR v Trebišove a riaditeľku BŽD KOTVA n.o. Cieľom spolupráce je výmena informácií medzi intervenčnými centrami, subjektami poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi sociálnych
služieb a orgánmi verejnej správy.

POMOC RODINE ako Intervenčné centrum zrealizovalo dňa 8.6.2022 v Michalovciach pracovné stretnutie s odborníkmi a odborníčkami inštitúcií, zamerané na výmenu poznatkov a skúsenosti pri poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia. Cieľom pracovného stretnutia bolo prehĺbiť rozvíjanie spolupráce medzi pomáhajúcimi inštitúciami a organizáciami pri presadzovaní a obhajobe ľudských práv. Pracovného stretnutia sa zúčastnili riaditeľ kriminálnej polície v Michalovciach, zástupkyňa odboru všeobecnej vnútornej správy v Michalovciach, zástupkyňa Okresného súdu v Michalovciach a policajti/policajtky obvodných oddelení v okrese Michalovce.