Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

MIS

Multiinštitucionálna spolupráca

21.09.2023

Včerajšie stretnutie pracovnej skupiny bolo zamerané na príčinu nerovnocenného postavenia muža a ženy v partnerských vzťahoch. Ide o moc a kontrolu násilného partnera/manžela. Členovia a členky po letnej pauze prezentovali aktuality a momentálne dianie v ich inštitúciách.

📌Vyššia súdna úradníčka Okresného súdu Michalovce ako koordinátorka Cochemského modelu, prezentovala túto prax ktorá prebieha na tunajšom súde. Súčasťou realizácie tohto modelu je pozvanie rodičov na informovaný rozhovor. Nie je však prvotne možné zistiť či v daných rodinách dochádza k násiliu. Avšak ak žena oboznámi súd o svojej skúsenosti s násilím, má právo nebyť ďalej súčasťou týchto rozhovorov.

📌Na pôde Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach bola zriadená výsluchová miestnosť, v ktorej už aktuálne prebiehajú výsluchy maloletých detí. Vyšetrovateľka ako členka PS, vníma tento krok za veľmi prínosný v procese vyšetrovania.

📌Členky PS za ÚPSVaR, ktoré pracujú s ohrozenými rodinami poukázali na dôležitosť vytvorenia intervenčných tímov pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch nakoľko tieto tímy nie sú zriadené, spolupráca je náročnejšia.

Včerajšie stretnutie bolo prínosné a svojím obsahom tak naplnilo očakávania všetkých zúčastnených inštitúcii.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉 https://web.pomocrodine.sk/projekty-2/prebiehajuce-projekty/stojime-pri-zenach/


21.06.2023

V poradí tretie tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa opäť uskutočnilo s kľúčovými inštitúciami, ktoré prichádzajú do styku s násilím na ženách na každodennej báze. Práve v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a ich ochrany a bezpečia, koordinácia a koordinovaná odozva je medzi inštitúciami nevyhnutnosťou. Sme vďačné za pravidelnú účasť členov a členiek s ktorými efektívne budujeme multi-inštitucionálnu spoluprácu a naším spoločným cieľom je účinne ochrániť, profesionálne a citlivo pristupovať k ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉 https://web.pomocrodine.sk/projekty-2/prebiehajuce-projekty/stojime-pri-zenach/


26.04.2023

Na stretnutí Pracovnej skupiny sme dnes privítali nové členky z Okresného súdu v Michalovciach. Ich účasť je veľmi dôležitá, keďže vo významnej miere prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a ich deťmi. Hlavnou témou stretnutia bola „moc a kontrola“ ako jeden z nástrojov, ktorý využívajú násilní partneri v nerovnocenných vzťahoch.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉http://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/


22.03.2023

Stretnutie na riaditeľstve ORPZ Michalovce za účelom prípravy na online vzdelávacie centrá- HUBS. Zúčastnili sa ho riaditeľ odboru kriminálnej polície, vyšetrovateľka kriminálnej polície a príslušníčka OO PZ Michalovce. Zamerali sme sa na okruhy tém a formy prezentácií, ktoré by boli užitočné v zmysle zvyšovania účinnosti a kvality pomoci a ochrany žien a ich detí pred násilím.

Sieťovanie je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉http://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/


15.12.2022

Posledné tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa konalo s cieľom zabezpečiť koordinovanú, účinnú pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Diskutovali sme o dobrej praxi a spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami. Z diskusie s členmi /členkami pracovnej skupiny vznikla potreba zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách v inštitúciách ktoré zastupujú.


22.9.2022

OZ Pomoc Rodine sa dnes v Michalovciach stretlo s členkami a členmi pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, kde predstavili projekt s názvom „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Po predstavení projektu sme diskutovali aj o možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít, rovnako sme si vymieňali skúsenosti a poznatky o aktuálnom dianí v inštitúciách a v neposlednom rade sme navrhli rozšírenie členstva pracovnej skupiny.

#eeagrants#stojimeprizenach#ozpomocrodine#multiinstitucionalnaspolupraca

Stretnutie pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZ HANA a Pomoc Rodine. Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe.