Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

MIS

Multiinštitucionálna spolupráca

26.04.2023

Na stretnutí Pracovnej skupiny sme dnes privítali nové členky z Okresného súdu v Michalovciach. Ich účasť je veľmi dôležitá, keďže vo významnej miere prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a ich deťmi. Hlavnou témou stretnutia bola „moc a kontrola“ ako jeden z nástrojov, ktorý využívajú násilní partneri v nerovnocenných vzťahoch.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉http://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/


22.03.2023

Stretnutie na riaditeľstve ORPZ Michalovce za účelom prípravy na online vzdelávacie centrá- HUBS. Zúčastnili sa ho riaditeľ odboru kriminálnej polície, vyšetrovateľka kriminálnej polície a príslušníčka OO PZ Michalovce. Zamerali sme sa na okruhy tém a formy prezentácií, ktoré by boli užitočné v zmysle zvyšovania účinnosti a kvality pomoci a ochrany žien a ich detí pred násilím.

Sieťovanie je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉http://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/


15.12.2022

Posledné tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa konalo s cieľom zabezpečiť koordinovanú, účinnú pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Diskutovali sme o dobrej praxi a spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami. Z diskusie s členmi /členkami pracovnej skupiny vznikla potreba zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách v inštitúciách ktoré zastupujú.


22.9.2022

OZ Pomoc Rodine sa dnes v Michalovciach stretlo s členkami a členmi pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, kde predstavili projekt s názvom „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Po predstavení projektu sme diskutovali aj o možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít, rovnako sme si vymieňali skúsenosti a poznatky o aktuálnom dianí v inštitúciách a v neposlednom rade sme navrhli rozšírenie členstva pracovnej skupiny.

#eeagrants#stojimeprizenach#ozpomocrodine#multiinstitucionalnaspolupraca

Stretnutie pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZ HANA a Pomoc Rodine. Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe.