Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Ukončené projekty

Vystup z kruhu násilia

Realizácia projektu: 01.10.2022 – 31.12.2022
Výška poskytnutej dotácie: 200 €

Násilie páchané na ženách sa dotýka všetkých žien, a teda aj mladých
dievčat. V rámci preventívnych aktivít zrealizujeme so študentkami
besedy a prednášky na SŠ v meste Michalovce.  Zámerom aktivít je
scitlivovanie mladých ľudí v problematike násilia a príprava prezenčných
materiálov.


„Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch“

Realizácia projektu: 1.5.2020 – 31.12.2020

Rôznorodosť a spravodlivý prístup vychádza z poznania, že násilie môže zažívať každá žena bez ohľadu na vek, etnicitu, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, náboženskú príslušnosť, a pod. a že každá žena v zmysle nediskriminácie má mať prístup k špecializovaným službám podpory a ochrany. Ženy, ktoré zažili násilie, potrebujú, aby obhajoba ich práv bola nevyhnutnou súčasťou komplexnej špecializovanej ochrany a podpory. V rámci projektu budeme aj naďalej podporovať multiinštitucionálnu spoluprácu v našom meste a zároveň scitlivovať odbornú verejnosť v obhajobe ľudských práv.

POMOC RODINE poskytujúce komplexné špecifické služby ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch v rámci realizovaného projektu uskutočnilo stretnutie v rámci multiinštitucionálnej spolupráce v našom meste. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo spolu 6 ľudí, z rôznych inštitúcii a to príslušník mestskej polície Michalovce, vyšetrovateľ okresného riaditeľstva PZ, poriadková policajta obvodného oddelenia PZ Michalovce, sociálna pracovníčka odboru sociálnych vecí za mesto Michalovce, právnička OZ PR a pracovník Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela. Vzdelávanie odbornej verejnosti sa uskutočnilo v online priestore s poradenskými pracovníčkami/pracovníkom zariadenia ANIMA a útulku Baškovce, spolu išlo o 6 ľudí. V online priestore sa uskutočnili spolu 4 stretnutia, z ktorých každé trvalo 3 hodiny. Zamerané boli na obhajobu ľudských práv a scitlivenie v problematike násilia. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie privítalo vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo v ich priestoroch a to v Sobranciach, kde boli prítomné 4 odborné pracovníčky vrátane riaditeľky CPPPaP a zároveň v Michalovciach, kde sa vzdelávania zúčastnili 7 ľudia. Dané aktivity boli nasmerované na podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcii vykonávajúcich činností v oblasti ľudských práv a slobôd.

Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedná POMOC RODINE. 


„Zabezpečenie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie“

Realizácia aktivít projektu bola ukončená k 31.1.2022.

POMOC RODINE získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorý je zameraný na dostupnosť špecifických služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie. Rýchla a účinná špecializovaná pomoc prispeje k zlepšovaniu kvality života žien a detí, ktoré zažívajú násilie.

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitnej, komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie.

Cieľovou skupinou projektu sú ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Trvanie projektu bude v období od januára 2019 – do decembra 2022.

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 987,31 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk   www.pomocrodine.sk


„Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“

www.norwaygrants.org
www.norwaygrants.sk/violence


Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt číslo DGV02001 „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ bol podporený sumou 290 728 € v rámci programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Správca programu je Úrad vlády SR. Prijímateľ projektu Košický samosprávny kraj. Partneri projektu Fenestra, Pomoc rodine, Kotva n.o. Trebišov a OZ Hana. Projekt bude realizovaný v termíne do 30.4.2017

Cieľ projektu

Znížené rodovo podmienené násilie

Cieľové skupiny

Cieľovými skupinami sú obete partnerského násilia (ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie) sú primárnou cieľovou skupinou projektu. V rámci projektu bude pre ženy zabezpečený prístup ku kvalitnej, špecifickej pomoci a podpore zo strany MVO (poradenské centrá, ubytovacie zariadenie), k rôznym druhom služieb reflektujúcich ich špecifické potreby, k informáciám o násilí a dostupným miestam pomoci v KSK a tiež bude zabezpečený citlivejší prístup zo strany inštitúcií. Zamestnanci v štátnej a verejnej službe budú viac informovaný o problematike rodovo podmieneného násilia prostredníctvom vzdelávacích workshopov a informačnej brožúry a budú aktívne zapojení do diskusie o potrebe a možnostiach multi-inštitucionálnej spolupráce.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti – azylové domy pre ženy a poradenské centrá.

Počet podporených poradenských centier: 4

Počet prípadov poskytnutia poradenstva – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 550

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

Zvýšenie dostupnosti a kvality špecializovaného poradenstva

 • Počet druhov a foriem poskytovaného poradenstva: 5
 • Počet stretnutí špecializovaných MVO (partneri projektu) zameraných na výmenu skúseností: 5
 • Počet letákov pre ženy s informáciami o násilí a špecializovaných službách v KSK: 8500

Zvýšenie citlivosti, informovanosti a zručností pracovníčok a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií

 • Počet workshopov zameraných na scitlivovanie a vzdelávanie pre pracovníčky/ov štátnych a verejných inštitúcií: 7
 • Počet stretnutí zameraných na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce:9
 • Informačná brožúra pre  pracovníkov/čky štátnych a verejných inštitúcií: 2800

Zvýšenie citlivosti, informovanosti detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

 • Počet divadelných predstavení: 2
 • Počet diskusií s demi a mladými ľuďmi: 2

,,Budovanie kapacít v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách, realizovaný s finančnou podporou Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International, Inc.,,


Sme partnerom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, prijímateľ a miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava)

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritné osi: tu

Tento projekt je spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

 Ciele projektu:

 • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
 • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
 • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
 • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
 • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
 • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
 • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
 • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
 • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
 • Posilnená spolupráca medzi partnermi – poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov

Zmluvy vrátane rozpočtov: Zmluva medzi MPSVR SR a IVPR 33/14Zmluva medzi MPSVR SR a IVPR 34/2014


Opis projektu: Prioritná os 3Prioritná os 2


Publicita projektu: infoplagát: tu, označenie priestorov: www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/priestory_pomoc_rodine.pdf