Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

O NÁS

Na Slovensku (podľa reprezentatívnych výskumov) zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo veku od 18-64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera. Teda približne  570 tis. slovenských žien. Výskyt násilie zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší, až 27,9%, čo predstavuje 750 tis. slovenských žien.

Južný dolný Zemplín je najvýchodnejší región a je jedným s rozlohou najväčších regiónov Slovenska. Z cca 241 680 obyvateľov regiónu (k 31.12.2020) tvoria polovicu (cca 120 840) osoby ženského pohlavia, ktoré sú v dôsledku rodovej a mocenskej nerovnosti najčastejšie obeťami násilia. V celom regióne je takýchto žien cca 30 210 (25%)

OZ POMOC RODINE (OZ PR) sa od svojho vzniku (8.8.2000 registrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky) venuje pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch. V roku 1999 vytvorili samotné ženy prvú otvorenú svojpomocnú podpornú skupinu „Nie si sama“, ktorá sa od tej doby až doposiaľ stretáva pravidelne raz týždenne.

Hlavným poslaním  sa stalo pomáhať tým, ktorí v rodinách trpia najviac – ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti ako sekundárne obete násilia.

Podpora a ochrana sa poskytuje každej žene zažívajúcej násilie. Podpora a ochrana sa poskytuje bezplatne a dlhodobo, bez časového obmedzenia. Adresa poradenského centra je utajená. Informácie o žene (ani o tom, či je v starostlivosti nášho poradenského centra) sa neposkytujú bez jej súhlasu tretím osobám, verejným a štátnym inštitúciám.