Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Kto sme?

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Bezpečie

Pod bezpečím rozumieme vonkajšie bezpečie (najmä fyzické) a vnútorný pocit bezpečia (psychické bezpečie) žien a ich detí. Cieľ bezpečia žien a ich detí je pre nás prvoradý.

Posilnenie

Pod posilnením rozumieme rešpektovanie integrity ženy, poskytnutie takých informácii a podpory, ktoré žene umožnia prijať informované rozhodnutia a prístup žien a ich detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú dopady násilia.

Cieľom posilnenia je poskytovanie strániaceho poradenstva, čo znamená:

 • vytvárať bezpečný priestor pre ženu, aby mohla hovoriť o svojej skúseností s násilím,
 • používať jazyk, ktorý skúsenosť žien s násilím nezľahčuje a nevedie k sekundárnej viktimizácii žien
 • ženám neradíme, ale podporujeme ich v tom, aby mohli robiť rozhodnutia o vlastnom živote a kroky, pre ktoré sa rozhodnú
 • spolu so ženou identifikujeme možnosti podpory v prostredí, ako aj možnosti jej sebapodpory

Prekonanie izolácie

Izolácia je závažným dôsledkom prežitého násilia, ktorá sa prejavuje nehovorením o násilí, nezdieľaním skúseností, sebaobviňovaním a pocitom bezvýchodiskovosti. V poradenskom centre hľadáme a budujeme so ženou aj iné vonkajšie zdroje podpory, ktoré jej pomôžu prekonať izoláciu.

Spoločenská zmena

Spoločenská zmena je definovaná ako eliminácia predsudkov, prístupu a vzorcov správania v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie násilia na ženách. Cieľ spoločenskej zmeny napĺňame v poradenskom centre tým, že:

 • budujeme vonkajšie vzťahy, vyvíjame snahy o úzku spoluprácu s inými inštitúciami a organizáciami,
 • fungujeme v kontexte multiinštitucionálnej spolupráce, kooperácie a koordinovaného poskytovania /dostupnosti podpory a ochrany,
 • poskytujeme pozitívnu a negatívnu spätnú väzbu ostatným organizáciám/inštitúciám s cieľom zlepšiť spoločnú intervenciu,
 • iniciujeme spoločné stretnutia a udržiavame partnerstvá,
 • zvyšujeme povedomie o násilí na ženách využívajúc rodovú analýzu, vzdelávame a vykonávame prácu v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách,
 • podporujeme účasť žien so skúsenosťou s násilím na formovaní štruktúr komunitného života, na aktivitách smerom k verejnosti, na budovaní vonkajších vzťahov ( za podmienky ich vlastného bezpečia).

Naším zámerom je:

 • podnecovať občianske aktivity pri presadzovaní ľudských práv s dôrazom na podporu a skvalitnenie života rodín a ich členov (v rámci nich práv žien a detí)
 • podieľať sa na zvyšovaní informovanosti verejnosti o negatívnych sociálno-patologických javoch a možnostiach ich prevencie
 • posilňovať a rozširovať nulovú toleranciu násilia v medziľudských vzťahoch, podporovať rovnoprávne postavenie mužov a žien (v rodine a spoločnosti), rozvíjať toleranciu k rôznorodosti a spoluprácu medzi pohlaviami
 • prispievať k zdravému životnému štýlu, podpore funkčnosti rodín a plnohodnotného života